வரவாகி

அரங்கு மூன்று:

புதிய தமிழ் வலைப்பதிவர்கள் கடைப்பிடிக்க வேண்டிய தொழில்நுட்ப கட்டாயங்கள் பற்றி பழ(கி)யவர்கள் கூறுங்களேன்.

2 comments:

  1. வலைஞன் says
    This comment has been removed by a blog administrator.

    வலைஞன் says
    This comment has been removed by a blog administrator.